Osaühing Kinema

ANDMEKAITSEREEGLID

 

Osaühing Kinema (edaspidi „Meie“) peab tähtsaks ausust, täpsust, lubadustest kinnipidamist ja kõrget kvaliteeti. Samu põhimõtteid järgime ka isikuandmete töötlemisel.

Käesolevad andmekaitse reeglid annavad täpsema ülevaate Meil kehtivatest isikuandmete töötlemise ja andmekaitse põhimõtetest.

Meie kontaktid:

Kesk tee 23 Aaviku küla Rae vald, 75305 Harjumaa

Registrikood: 10123689, telefon: +372 6 599 166

E-post: info@kinema.eu, veebiaadress: www.kinema.eu

Kes on Meie kliendid?

Meie klientideks on nii juriidilised isikud kui ka füüsilised isikud, kes soovivad soetada ja/või on soetanud Meie tooteid ja/või teenuseid. Valdav enamus Meie klientidest on juriidilised isikud.

Toodete müümiseks ja teenuste osutamiseks töötleme oma klientide ja klientide esindajate („Teie“) isikuandmeid igapäevaselt.

Millises rollis töötleme isikuandmeid ja kust Me saame isikuandmeid?

Töötleme isikuandmeid nii vastutava kui volitatud töötlejana. Vastutava töötlejana määrame Meie ise isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid, volitatud töötlejana töötleme isikuandmeid vastutava töötleja kirjaliku juhise alusel.

Isikuandmete vastutava töötlejana saame isikuandmeid otse Teilt kui võtate Meiega ühendust sooviga osta Meie tooteid või tellida Meilt teenust või külastate Meie veebilehte.

Isikuandmete volitatud töötlejana saame isikuandmed Meie lepingupartnerilt, kelle kirjaliku juhise alusel Me Teie isikuandmeid töötleme.

Milliseid isikuandmeid Me töötleme?

Muuhulgas töötleme järgmisi isikuandmeid:

 1. Isiklikke andmeid, nt eesnimi, perekonnanimi;
 2. kontaktandmeid, nt e-posti aadress, telefoninumber, suhtluskeel;
 3. juriidilisest isikust kliendi kontaktisikute andmed, näiteks nimi, ametinimetus, suhtluskeel;
 4. Meie toodete ostmise ja/või teenuste kasutamisega seotud andmed, näiteks teave ostetud toodete kohta, teave teenuste kasutamise, reklamatsioonid;
 5. tagasisideandmed Meile, näiteks Teie rahuloluandmed ja kommentaarid Meie toodete ja teenuste kohta;
 6. makse- ja finantsandmed, näiteks konto number, maksekaardi andmed, andmed valitud makseviisi ja maksekäitumise (sh makseviivituste) kohta;
 7. nõusolek/mittenõustumine võtta vastu Meie uudiskirju;
 8. kampaaniates osalemise andmed, nt osalemise info ja võidetud auhinnad;
 9. suhtlusandmed, näiteks e-posti vahendusel kogutavad andmed, sotsiaalmeedia vahendusel kogutavad andmed, sõnumite teel edastavad andmed jne.
 10. „küpsiste“ andmed (vt eraldiseisvat „küpsiste“ poliitikat).

 

Mis eesmärgil ja õiguslikul alusel Me isikuandmeid töötleme?

Me töötleme isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:

 • Teenuste osutamisega seonduvalt, sh Teie päringute ja taotluste menetlemiseks;
 • lepingueelseteks läbirääkimisteks;
 • õigusaktidest tulenevate õiguste realiseerimiseks ja kohustuste täitmiseks, raamatupidamiskohustuse täitmiseks;
 • veebipäringute menetlemiseks, uudiskirja saatmiseks;
 • Meie teenuste reklaamimiseks, sh uudiskirja edastamiseks

Töötleme isikuandmeid kooskõlas Eestis kehtivate õigusaktide nõuetega.

Peamiselt töötleme isikuandmeid Teiega sõlmitud teenuslepingu täitmiseks (punktid (1), (2) ja (4)). Lisaks töötleme isikuandmeid Meie juriidilise kohustuse täitmiseks (punkt (3)), Teie nõusoleku alusel (punkt (4)) ja õigustatud huvi alusel (punkt (5)).

 

Milliseid väärtusi ja põhimõtteid Me järgime isikuandemetega seonduvalt?

Määrame isikuandmete töötlemiseks mõistetavad eesmärgid ja töötleme isikuandmeid ainult nendel eesmärkidel.

Suhtume isikuandmetesse hoolikalt, peame lugu Teie õigusest oma isikuandmete kaitsele.

Töötleme isikuandmeid seaduslikult ja minimaalses vajalikus mahus.

Rakendame isikuandmete kaitseks ja riskide maandamiseks erinevaid meetmeid, nii füüsilisi, tehnilisi kui organisatoorseid.

Analüüsime pidevalt Isikuandmete töötlemisega seonduvaid riske ning hoiame riskid mõistlikult kontrolli all.

Säilitame isikuandmeid ainult nii kaua kuni see on nõutav kehtiva õiguse või lepingulise kohustuse kohaselt või vajalik Meie äritegevuseks. Säilitamise lõpetamisel kustutame isikuandmed jäädavalt.

Panustame oma töötajatesse, et nad teaksid ja täidaksid Meil kehtivaid andmekaitse reegleid.

Millised on Teie õigused seonduvalt isikuandmetega?

Teil on tulenevalt andmekaitse üldmäärusest seoses oma isikuandmetega järgmised õigused:

 • Õigus isikuandmetega tutvuda – Teil on õigus teada, milliseid Isikuandmeid Me Teie kohta säilitame ja kuidas neid töötleme.
 • Õigus isikuandmete parandamisele – Teil on õigus nõuda ebapiisavate, puudulike ja väärate isikuandmete parandamist.
 • Õigus isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta – kui Teie isikuandmete töötlemine toimub nõusoleku alusel siis on Teil õigus oma nõusolek tagasi võtta.
 • Õigus isikuandmete kustutamisele („õigus olla unustatud“) – Teil on õigus nõuda, et Me kustutaksime Teie isikuandmed. Meil on teatud juhtudel õigus sellest keelduda.
 • Õigus töötlemise piiramisele – Teil on teatud juhtudel õigus keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui olete esitanud vastuväite isikuandmete töötluse osas).
 • Õigus esitada vastuväiteid – Teil on õigus esitada Meile oma isikuandmete töötlemise osas vastuväiteid ja otseturunduse eesmärgil isikuandmete töötlemisele esitatud vastuväitele me reageerime koheselt.
 • Õigus andmete ülekandmisele – Juhul, kui Teie isikuandmete töötlemine põhineb Teie nõusolekul ja isikuandmeid töödeldakse automatiseeritult, siis on teil õigus saada Teid puudutavaid isikuandmeid, mida Te olete Meile kui vastutavale töötlejale esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul.
 • Automaatse otsuste tegemine (sh profiilianalüüs) – juhul, kui oleme Teid teavitanud, et Me teostame automatiseeritud töötlusel põhinevat otsustamist (sh profiiilianalüüsi), mis toob kaasa Teid puudutavaid õiguslikke tagajärgi või avaldab Teile märkimisväärset mõju, siis võite nõuda, et automaatset otsust ei tehtaks üksnes automatiseeritud töötluse alusel.
 • Kaebuse esitamine. Teil on õigus esitada Meie kohta isikuandmete töötlemise osas kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (aki.ee).

Juhul kui Teil on Meile küsimusi või taotlusi seonduvalt isikuandmetega, siis palun pöörduge Meie poole (info@kinema.eu). Suhtume Teie taotlustesse tõsiselt.

Kellele ja mis tingimustel Me avalikustame Teie isikuandmeid?

Me hoiame Teie Isikuandmeid konfidentsiaalsetena ning avaldame neid vaid siis kui vastav kohustus tuleneb õigusaktist.

Me avaldame Isikuandmeid Meie volitatud töötlejale, kellega oleme eelnevalt sõlminud andmetöötluslepingu, et tagada Isikuandmete eesmärgipärane kasutamine.

Töötleme Isikuandmeid reeglina Euroopa Majanduspiirkonna (lisaks EL-i riikidele Norra, Island ja Lichtenstein) piires. Juhul, kui Meil on vaja Isikuandmeid edastada väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonda siis toimub andmeedastus isikuandmete kaitse üldmääruse nõuete kohaselt.

 

Kaua Me isikuandmeid säilitame?

Me säilitame Teie isikuandmeid nii kaua kuni see on kohustuslik või lubatud õigusaktide kohaselt või vajalik Meie äritegevuse huvides.

Juriidilise kohustuse eesmärgil töödeldavaid isikuandmeid säilitame nii kaua kuni vastav juriidiline kohustus on kehtiv (nt raamatupidamise seaduses sätestatud kohustus säilitada andmeid 7 aastat). Lepingu täitmisega ja vaidlustega seotud isikuandmeid säilitame kuni nõude aegumiseni.

Pärast isikuandmete säilitamise tähtaja möödumist kustutame isikuandmed jäädavalt.

Mida teha isikuandmete rikkumise korral?

Kui Teile on teada isikuandmete rikkumine või rikkumise oht siis palun teavitage Meid koheselt saates e-kirja aadressil info@kinema.eu Me suhtume isikuandmete turvalisuse teemasse väga tõsiselt ja reageerime koheselt võimalikule rikkumisjuhule.